Menu Zavřeno

Sociální reformy 2012

Sociální reformy a změny v roce 2012

Nejdůležitější novinky v sociální oblasti

 • 1) jednotné výplatní místo, kterým je Úřad práce ČR, resp. jednotlivá kontaktní pracoviště, která nově vyřizují všechny typy dávek a příspěvků (dříve byla některá agenda v působnosti městských úřadů)
 • 2) nově se zavádí karta sociálních systémů – ta nahradí postupně dosavadní průkazy TP, ZTP, ZTP/P. Stávající papírové doklady zůstávají v platnosti do data na nich uvedených, nejpozději však do konce roku 2015!
 • 3) změny v rodičovském příspěvku (dále jen RP) – mají zaručit větší volnost a flexibilitu při jeho čerpání
 • 4) změny v systému dávek pro osoby se ZP (příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku, institut asistenta sociální péče)
 • 5) příspěvek na péči (dále jen PnP) – navýšení částky u II. stupně pro osoby mladší 18 let, nemožnost čerpat zároveň RP a PnP

Dávky pro osoby se ZP
(příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku, příspěvek na péči, průkaz OZP, karta sociálních systémů)

Příspěvek na mobilitu
(http://socialnireforma.mpsv.cz/cs/24#2.2)

 • nahrazuje dřívější příspěvek na provoz motorového vozidla a příspěvek na individuální dopravu
 • dávka je poskytována osobám starším 1 roku, pokud nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace a jsou pravidelně dopravovány (příspěvek nenáleží osobám umístěným v domově pro OZP, domově pro seniory nebo domově se zvláštním určením nebo zdravotnickém zařízení ústavní péče)
 • výše dávky je 400 Kč měsíčně (tedy celkem max. 4.800 Kč ročně)
 • příspěvek může být přiznán nejdříve od prvního dne v měsíci, ve kterém bylo zahájeno řízení (uplatněna žádost), http://www.mpsv.cz/cs/11880
 • splnění podmínky opakovaného dopravování prokazuje žadatel čestným prohlášením
 • pro řízení o příspěvku na mobilitu a řízení o příspěvku na péči stačí jediný posudek. Jestliže tedy byl zdravotní stav žadatele o příspěvek na mobilitu již posouzen pro účely příspěvku na péči, vychází krajská pobočka úřadu práce při rozhodování o příspěvku na mobilitu z tohoto posudku. V ostatních případech požádá krajská pobočka úřadu práce okresní správu sociálního zabezpečení o posouzení schopnosti zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace.

Příspěvek na zvláštní pomůcku
(http://socialnireforma.mpsv.cz/cs/24#2.3)

 • jedná se o jednorázovou dávku pro osoby s těžkou vadou nosného nebo pohybového aparátu, těžkým zrakovým, sluchovým nebo mentálním postižením (slučuje dřívější příspěvek na opatření zvláštních pomůcek, na úpravu bytu, na pořízení a zvláštní úpravu motorového vozidla)
 • je stanovena spoluúčast 10% z ceny pomůcky, (min. však 1000 Kč, pokud je celková pořizovací cena nižší než 24 tisíc), nejedná se o automaticky nárokovou dávku, pouze pro osoby (nebo společně posuzovaných osob) s příjmem nižším než osminásobek životního minima, maximální výše příspěvku činí 350 tisíc
 • u příspěvku na pořízení motorového vozidla se posuzují příjmy a majetkové poměry osoby a společně posuzovaných osob, max. výše tohoto příspěvku činí 200 tisíc a lze o ni opakovaně žádat 1x za 10 let. Pokud do 31. 12. 2011 neskončila z nějakého důvodu lhůta pro opětovné poskytnutí příspěvku, započítává se doba od poskytnutí příspěvku do 10leté
 • lhůty.
 • tato dávka je zaměřena na pomoc v oblasti pomůcek, které umožňují sebeobsluhu, slouží k získávání informací nebo ke styku s okolím, na zakoupení a úpravy motorového vozidla a na úpravy bytu. Podle typu ZP jsou ve vyhlášce stanoveny typy pomůcek, o které lze žádat. Nelze žádat o zdravotní pomůcky zcela nebo částečně hrazené zdravotními pojišťovnami
 • (např. dětské zdravotní kočárky, invalidní vozíky apod.) – pozn. jeden z dotazů rodičů – stropní zvedací systémy, schodišťové plošiny a schodolezy podléhají zvláštnímu režimu. Poskytují se na základě písemné smlouvy o výpůjčce, kterou uzavírá s osobou jménem státu Úřad práce České republiky, a to prostřednictvím krajské pobočky, nelze tedy na ně získat příspěvek
 • výčet zdravotních postižení, která odůvodňují přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku jsou uvedena v Příloze k zákonu č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se ZP.
 • Příloha uvádí i zdravotní stavy vylučující přiznání příspěvku.

Příspěvek na péči

je určen osobám, které jsou závislé z důvodu nepříznivého zdravotního stavu na pomoci jiné osoby v oblasti péče o vlastní osobu a soběstačnosti
u dětí po 1. roce života lze nově čerpat buď pouze PnP nebo RP, rodiče mohou nejprve vyčerpat částku RP a poté nechat dítě posoudit pro PnP. Ruší se dosavadní možnost souběhu čerpání PnP a tzv. RP do 7 let věku dítěte uznaného pro tyto účely jako dlouhodobě (těžce) zdravotně postiženého
děti starší 3 let přecházejí automaticky na PnP (tzn., že pokud bylo posouzeno dítě v I. stupni PnP, bude rodina pobírat už nadále pouze 3 tisíce měsíčně, u dětí posouzených ve II. stupni PnP bude tato částka navýšena od 1. 1. 2012 na 6 tisíc místo stávajících 5 tisíc, výpadek příjmu rodiny v podobě zrušení prodlouženého RP a možného souběhu čerpání PnP a RP není nijak kompenzován, pokud rodiče mají pocit, že dítě není adekvátně posouzeno, než odpovídá nutné péči, doporučuje se zažádat o nové přezkoumání zdravotního stavu pro účely PnP podle nových kritérií – viz dále)
nově lze žádat pro nezaopatřené děti o zvýšení PnP až o 2 tisíce, pokud příjmy společně posuzovaných osob v rodině nepřesahují dvojnásobek životního minima
zavádí se nový způsob posuzování pro PnP. Posudkoví lékaři hodnotí 10 základních životních potřeb (dále jen ZŽP, místo dosavadních 136 úkonů soběstačnosti), v praxi by se tak mělo jednat o komplexnější a objektivnější posouzení oblastí každodenního života člověka se ZP).

Základní životní potřeby

1. mobilita
2. orientace
3. komunikace
4. stravování
5. oblékání a obouvání
6. tělesná hygiena
7. výkon fyziologické potřeby
8. péče o zdraví
9. osobní aktivity
10. péče o domácnost (neposuzuje se u osob do 18 let)

ZŽP Péče o zdraví se hodnotí ve vztahu ke konkrétnímu zdravotnímu postižení a režimu stanovenému lékařem.
při hodnocení schopnosti zvládat ZŽP se hodnotí funkční dopad dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu na schopnost zvládat ZŽP – přitom se nepřihlíží k pomoci,
dohledu nebo péči, která nevyplývá z funkčního dopadu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Pro uznání závislosti v příslušné životní potřebě musí existovat příčinná souvislost mezi poruchou funkčních schopností z důvodu nepříznivého zdravotního stavu a pozbytím schopnosti zvládat ZŽP v přijatelném standardu

U posuzování dětí platí obecná zásada, že při hodnocení schopnosti zvládat ZŽP se porovnává rozsah, intenzita a náročnost péče, kterou je třeba věnovat dítěti se ZP (žadateli o příspěvek), s péčí, kterou je třeba věnovat dítěti téhož věku bez postižení. Pokud u posuzovaného dítěte z důvodu věku a jemu odpovídajícímu vývojovému stupni ještě nejsou
vyvinuty schopnosti nezbytné ke ZŽP, k nezvládnutí úkonu se nepřihlíží. Výjimečně je možno uznat pomoc i při nezvládání ZŽP, kterou nezvládá ani stejně staré dítě bez postižení, pokud je ke zvládnutí potřeba mimořádné péče, tj. péče, která svým rozsahem, intenzitou nebo náročností podstatně přesahuje péči poskytovanou osobě téhož věku (zákon č. 366/2011 Sb., část. II změna zákona o sociálních službách, čl. III, § 10).

Rodičům se doporučuje, aby se na sociální šetření připravili a pokusili se zhodnotit jednotlivé ZŽP dítěte při zvážení všech symptomů a problémů dítěte.

Výše PnP

Osoby do 18 let věku

Osoby nad 18 let věku

Stupeň závislosti

I.

II.

III.

IV.

Nezvládnuté živ. potřeby

3

4-5

6-7

8-9

Výše příspěvku

3 000,-

6 000,-

9 000,-

12 000,-

Nezvládnuté živ. potřeby

3-4

5-6

7-8

9-10

Výše příspěvku

800,-

4 000,-

8 000,-

12 000,- 

Posouzení

pro PnP má víceúčelové využití, odvíjí se od něj přiznání příspěvku na mobilitu (pokud je uznána závislost v oblasti mobility a orientaci) i přiznání průkazu TP, ZTP a ZTP/P
Vlastnímu posouzení předchází sociální šetření sociální pracovnicí Úřadu práce v přirozeném prostředí žadatele, o stupni závislosti rozhoduje Lékařská posudková služba
(dále jen LPS) na základě zpráv a nálezů praktického ošetřujícího lékaře a odborných lékařů, výsledků sociálního šetření, případně funkčního vyšetření.

Lékař

LPS příslušné OSSZ na základě nálezů praktického i odborných lékařů, výsledku sociálního šetření, případně funkčního vyšetření, vyhodnotí podklady a vypracuje zdravotní posudek o stupni závislosti. Formulář žádosti o PnP a oznámení o poskytovateli pomoci je dostupný na: http://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/welcome)

DOTAZ týkající se sociálníhoa zdravotního pojištění rodiče dětí, který byl přiznán PnP?

Rodič, který pečuje o dítě mladší 10 let, které je závislé na jeho péči se automaticky účastní důchodového pojištění a doba péče se mu započítává jako tzv. náhradní doba
pojištění (tedy započítává se do celkové odpracované doby rozhodné pro vznik nároku na starobní důchod; potvrzení o době, po kterou rodič pečoval o dítě se ZP, se dokládá v okamžiku podání žádosti o důchod, a to formou čestného prohlášení; skutečnost, zda je rodiči tato doba započítávána, si mohou ověřit vyžádáním tzv. Informativního listu u ČSSZ, viz. http://www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/informativni-osobni-list-duchodoveho-pojisteni.htm).

Pečující rodič tuto skutečnost uvádí v Oznámení o poskytovateli pomoci, https://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/form/print.jsp?CMD=PrintEmpty&FN=OPp120101553&SSID=2RzzaUzNxP33nktkwESo0b82RBNKrBRP
(osoby blízké a asistenti sociální péče, kteří poskytují pomoc, uvádějí tuto skutečnost v části C).

Pečující rodič se tedy nemusí registrovat na Úřadu práce, neplatí sociální pojištění a zdravotní pojištění za něj hradí stát. Je však povinen tuto skutečnost ohlásit na své zdravotní pojišťovně na základě písemného potvrzení Úřadu práce, dokládající skutečnost, že pečuje o dítě se ZP.

Kancelář veřejného ochránce práv (leden 2012) podává tyto informace k problematice pojištění. Od 1. 1. 2007 je stát plátcem pojistného na zdravotní pojištění za osoby, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni II. (středně těžká závislost), stupni III. (těžká závislost) nebo stupni IV. (úplná závislost) a za osoby pečující o tyto osoby.
Pečující osoby jsou rovněž důchodově pojištěny (doba péče je jim započtena v plném rozsahu jako tzv. náhradní doba důchodového pojištění). Od 1. 8. 2008 jsou důchodově pojištěny i osoby pečující o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby v I. stupni (lehká závislost), pokud spolu žijí v domácnosti; podmínka domácnosti se nevyžaduje, jde-li o blízkou osobu. Stát je rovněž plátcem pojistného na zdravotní pojištění u osob pečujících o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby v I. stupni. Pokud do výše uvedeného okruhu nespadáte, kontaktujte pro informace, jakým vhodným způsobem pojištění zajistit, svou zdravotní pojišťovnu, respektive okresní správu sociálního zabezpečení.

Karta sociálních systémů

Navazuje na dosavadní mimořádné výhody pro držitele průkazek TP, ZTP, ZTP/P stávající průkazky zůstávají v platnosti do data na nich uvedeném, nejdéle však do 31. 12. 2015
průkazky budou nahrazeny tzv. kartou sociálních systémů (sKarta) karta v sobě kumuluje funkci identifikační (funkce stávajících průkazek), autentizační (při komunikaci s Úřadem práce) a platební Česká spořitelna začne karty vydávat do konce června letošního roku, výdejním místem je příslušné pracoviště ÚP, veškeré změny (např. změna osobních údajů, žádost o PIN,…) provádí opět pracoviště ÚP. sKarty se budou vydávat všem příjemcům nepojistných dávek a dávek v nezaměstnanosti. Na sKartě bude uvedeno její číslo, jméno a příjmení držitele, identifikační číslo v systému MPSV, platnost karty.

V případě speciální karty, která bude sloužit jako průkaz OZP, bude navíc fotografie držitele, stupeň zdravotního postižení a datum narození. Rodné číslo na sKartě uvedeno
nebude! sKartu postupně obdrží všichni příjemci dávek – pravidelných i jednorázových! sKarta neslouží pro výplatu důchodů. Vydání sKarty jedenkrát za její čtyřletou platnost
bude pro držitele zdarma. Platba u obchodníka je zdarma bez omezení, jeden výběr měsíčně z bankomatu u ČS je zdarma, každý další výběr je u ČS zpoplatněn 6Kč, výběr u jiné banky stojí 40Kč

Průkaz TP

Náleží osobám posouzeným pro PnP v I. stupni, pokud však tyto osoby nejsou schopné zvládat ZŽP v oblasti mobility a orientace – těm přísluší průkaz ZTP/P. Držitele opravňuje k vyhrazenému sezení v prostředcích hromadné dopravy, přednosti při projednávání osobních věcí na úřadech (ne při nákupech a v ordinacích lékařů).

Průkaz ZTP

Náleží osobám posouzeným pro PnP ve II. stupni, pokud však tyto osoby nejsou schopné zvládat ZŽP v oblasti mobility a orientace – těm přísluší průkaz ZTP/P. Držitele tohoto průkazu opravňuje k vyhrazenému sezení v prostředcích hromadné dopravy, přednosti při projednávání osobních věcí na úřadech, bezplatnou dopravu MHD, 75% slevu na jízdné ve vlacích a autobusech vnitrostátní dopravy a různým slevám na kulturní akce, které však nejsou automaticky nárokové. Držitel neplatí poplatek za vyhrazené parkovací místo, nemusí platit dálniční známku, je-li dopravovaná přítomna ve vozidle, má nárok na zvláštní označení vozidla pro parkování značkou „invalidy“ – tuto parkovací kartu je nutné do konce roku 2012 vyměnit za nový Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, který má platnost v rámci celé EU.

Průkaz ZTP/P

Náleží osobám posouzeným pro PnP ve III. stupni, pokud však tyto osoby nejsou schopné zvládat ZŽP v oblasti mobility a orientace – těm přísluší průkaz ZTP/P. Průkaz držitele opravňuje k vyhrazenému sezení v prostředcích hromadné dopravy, přednosti při projednávání osobních věcí na úřadech, bezplatnou dopravu MHD, 75% slevu na jízdné ve vlacích a autobusech vnitrostátní dopravy, včetně bezplatné dopravy průvodce na těchto spojích a vodícího psa u nevidomých, různým slevám na kulturní akce (nejsou nárokové, záleží na provozovatelích). Dále platí výhody uvedené výše - viz ZTP. Na dítě, které je držitelem průkazu ZTP/P lze pro rok 2011 a pro rok 2012 uplatnit slevu na dani ve výši 23 208,- Kč.

Institut asistenta sociální péče

Jedná se o fyzickou osobu starší 18 let, zdravotně způsobilou, která poskytuje pomoc osobě, která pobírá PnP (nejedná se o osobu blízkou, může jim být např. soused, známý)
Vyžaduje se uzavření písemné smlouvy mezi asistentem sociální péče a osobou, které je pomoc poskytována s označením smluvních stran, rozsahu pomoci, místě a času poskytování pomoci a výše úhrady za pomoc (hradí se z PnP – tuto skutečnost je nutné uvést do formuláře Oznámení o poskytovateli pomoci).
Výhodou je pro toho, kdo pobírá PnP získání snadnější a dostupnější pomoci, zejména v místech, kde nejsou dostupní registrovaní poskytovatelé sociálních služeb. Asistenti (nesmí se jednat o osoby blízkou), kteří mají příjem do 12 000 ročně z této činnosti jsou osvobozeni od daně z příjmu (částky nad tento limit dani z příjmu podléhají). Asistent může poskytovat péči neomezenému počtu osob, na tuto činnost nemusí mít živnostenský oprávnění.

Další změny, které se netýkají speciálně osob se ZP (dávky státní sociální podpory: rodičovský příspěvek, přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, porodné, nemocenské
pojištění: peněžitá pomoc v mateřství, dávky hmotné nouze: doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí, mimořádná okamžitá pomoc)

Rodičovský příspěvek

Specificky se rodin s dětmi se ZP dotýká zrušení tzv. prodlouženého RP z titulu ZP dítěte (pokud dítě bylo pro tyto účely uznáno). Děti se ZP jsou nově zajištěny pouze jednou dávkou. Mizí tedy dosavadní souběh čerpání RP a PnP. Od 1. roku, kdy mohou začít pobírat PnP, si rodiče zvolí, zda budou pobírat RP nebo PnP, je-li dítěti přiznán. Děti starší 3 let přecházejí automaticky na PnP (jsou-li pro PnP posouzeny).

Obecně platí následující změny:

 • rodiče mohou nově pružně volit délku a výši čerpání RP podle jejich situace (dříve byla možnost jedné volby, která se nedala změnit)
 • stanovena pevná částka 220 tisíc, kterou mohou rodiče (za podmínky, že jeden z rodičů splňuje podmínku nároku na peněžitou pomoc v mateřství), vyčerpat v době nejpozději do 4 let, výši příspěvku lze měnit 1x za 3 měsíce, maximální měsíční částka ale činí 11 500 Kč (odvíjí se od výše peněžité pomoci v mateřstí)
 • pokud ani jeden z rodičů neplatil pojistné na sociální zabezpečení a nesplnil podmínku pro volby výše a délky RP, je částka doba pobírání RP dána fixně, a to 7 600 Kč do 9. měsíce věku dítěte a 3.800 Kč do 4 let věku dítěte
 • v novém systému padá sledování omezené docházky dítěte do MŠ staršího 2 let při čerpání RP (u dětí do 2 let věku se zavádí konto 46 hodinové docházky do předškolního zařízení, aniž by rodič ztratil nárok na RP)
 • rodiče, kterým vznikl nárok na RP před 1. 1. 2012, se mohou rozhodnout, zda vstoupí do nového systému, nebo zůstanou ve starém (pak platí sledování omezení docházky dítěte do MŠ při pobírání RP)

Přídavek na dítě

Na nezaopatřené dítě rodině, jejíž příjem je nižší než 2,4 násobek životního minima rodiny (http://portal.mpsv.cz/soc/hn/obcane/zivotni_min)

 • pro děti do 6 let činí 500 Kč
 • pro děti od 6 do 15 let 610 Kč
 • pro děti od 15 do 26 let 700 Kč měsíčně

Porodné

Jednorázová dávka při narození pouze 1. dítěte, pokud jsou příjmy v rodině v posledním čtvrtletí nižší než 2,4 násobek životního minima. Částka porodného u jednoho dítěte je 13 tisíc, u více narozených dětí 19 500,- Kč.

Peněžitá pomoc v mateřství

Podmínkou je, že pojištěnec byl v předchozích 2 letech účasten na nemocenském pojištění min. 270 kalendářních dní (nově se do toho započítává i doba studia)

podpůrčí doba trvá 28 týdnů u 1 dítěte, 37 týdnů u vícečetného porodu). Nástup na mateřskou dovolenou je 8-6 týdnů před plánovaným dnem porodu.

Příspěvek na bydlení

Testovaná dávka státní sociální podpory, odvíjí se od příjmů rodiny

Dávky hmotné nouze

Doplatek na bydlení (http://portal.mpsv.cz/soc/hn/obcane/bydleni)
Příspěvek na živobytí (http://portal.mpsv.cz/soc/hn/obcane/zivobyti)
Mimořádná pomoc (http://portal.mpsv.cz/soc/hn/obcane/pomoc)[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text]

Opravné prostředky

Odvolání

(tato možnost se nabízí při nesouhlasu s posouzením dítěte pro PnP, podá-li se odvolání a dosáhne-li se nového posouzení zařazujícího dítě do vyššího stupně PnP, platí původní datum podání žádosti a vyšší dávka bude proplacena zpětně k datu podání původní žádosti; u obnovy řízení, tj. podání nové žádosti, resp. přezkum, platí datum podání nové žádosti – prostředky tam nemohou být proplaceny po novém posouzení zpětně, ale pouze k datu podání nové žádosti).

Obnova

řízení (mimořádný opravný prostředek, který je možný uplatnit u pravomocných rozhodnutí, užívá se v především v případech, kdy se objeví nové skutečnosti či důkazy, např. změna lékařského posudku).

Stížnost

Podáváme v průběhu řízení, např. pro zanedbání úřední povinnosti, na chování úředníka, nesprávný postup.

Námitka

Opět podáváme v průběhu řízení, např. pro podjatost úředníků.

Žaloba

Ke správnímu soudu se podává v okamžiku, kdy nejsem spokojeni s rozhodnutím odvolacího orgánu a to do dvou měsíců od jeho obdržení k příslušnému krajskému soudu (řízení je osvobozeno od soudních poplatků)
Popřípadě je možné obrátit se na veřejného ochránce práv, který může ve věci zahájit šetření. Jeho možnosti přezkoumání
závěrů posudkových lékařů, které jsou klíčové pro rozhodnutí, se však omezují
na právní stránku posudků, ochránce nemůže přezkoumávat posudky po odborné
medicínské stránce.

Vybrané důležité odkazy

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí http://www.mpsv.cz
 • Integrovaný portál MPSV http://portal.mpsv.cz
 • Informační stránky MPSV o sociální reformě http://socialnireforma.mpsv.cz
 • Úřad práce http://portal.mpsv.cz/upcr
 • Česká správa sociálního zabezpečení http://www.cssz.cz
 • Národní rada osob se zdravotním postižením http://www.nrzp.cz
 • Liga vozíčkářů http://www.ligavozic.cz

Související zákony

 • Zákon č. 364/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí
 • Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
 • Zákon č. 366/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
 • a další související zákony

Související vyhlášky

 • č. 388, o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
 • č. 389, o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi
 • č. 391, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • č. 424, o vzoru, náležitostech a provedení karty sociálních systémů, vzoru, náležitostech a provedení potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení karty sociálních systémů a vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka