Menu Zavřeno

„ZA NOVÝM ÚSMĚVEM klientů a přátel rozštěpového centra Praha z.s.“

Čl. 1 — Název a sídlo

„Za novým úsměvem klientů a přátel rozštěpového centra Praha z.s.“ (dále jen „spolek“) má sídlo v Česká 2054, Česká Lípa 47001

Čl. 2 — Účel spolku

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů, v němž se sdružili převážně rodiče a rodinní příslušníci rozštěpových pacientů – klientů rozštěpového centra Praha. Spolek bude v první řadě svým členům sloužit jako zdroj informací, záštita pomoci a vzájemné spolupráce mezi sebou a i mezi lékaři a odborníky rozštěpového centra Praha.

Čl. 3 — Základní cíle spolku

Základními cíli spolku jsou:

 1. poskytování informací o způsobech léčení obličejových rozštěpů v rozštěpovém centru v Praze
 2. předávání zkušeností, rad a praktických návodů péče o dítě s obličejovým rozštěpem mezi jednotlivými členy spolku
 3. zajištění pohodlí a zábavy malým pacientům v čekárně u ambulancí kliniky plastické chirurgie i na oddělení
 4. poskytnutí pocitu sounáležitosti rodinám s rozštěpovými dětmi
 5. snaha o zkvalitnění života dětí s obličejovým rozštěpem
 6. práce na projektech, které pomáhají rodinám zvyšovat sebevědomí a přinášejí radost
 7. zvyšování informovanosti široké veřejnosti o problematice obličejových rozštěpů a o možnostech jejich efektivního léčení

Čl. 4 — Formy činnosti spolku

Formami činnosti spolku jsou zejména:

 1. poskytování informací na webových stránkách a sociálních sítích i při osobních setkáních
 2. práce na projektech (brožura o péči, informační letáčky atd.)
 3. uveřejňování článků ve vhodných médiích a na portálech se zdravotnickou nebo rodičovskou tematikou, osvěta v médiích
 4. zajištění herny v rozštěpovém centru v Praze hračkami, poskytování hraček a dalších potřebných věcí na lůžková oddělení
 5. organizování setkání klientů rozštěpového centra v Praze s lékaři a zajištění obousměrného toku informací

Čl. 5 — Členství ve spolku

 1. Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky.
 2. Členství vzniká dnem, kdy výbor spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, rodné číslo, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele.
 3. Výbor spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.
 4. Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, jež se účastní činností přípravného výboru.
 5. Člen sdružení má právo zejména:
 • a) účastnit se veškeré činnosti sdružení, volit výbor a další orgány spolku a být volen do těchto orgánů,
 • b) posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku,
 • c) předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku.
 • podílet se na praktické činnosti spolku

6. Člen spolku je povinen zejména

 • dodržovat stanovy,
 • aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku
 • dle svých možností se aktivně účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jeho práce
 • zaplatit roční členský příspěvek
 • sdělovat výboru spolku změny údajů uvedených v přihlášce.

Čl. 6 — Zánik členství

Členství zaniká na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku, ukončením činnosti spolku, dále úmrtím či vyloučením člena pro hrubého porušování stanov.

Čl. 7 — Orgány spolku

 1. 1. Nejvyšším orgánem spolku členská schůze, která rozhoduje o všech důležitých věcech, které se týkají spolku. Schází se dle potřeby, nejméně však jednou ročně, aby
  a) schválila případné změny stanov,
  b) zvolila tříčlenný výbor spolku, případně tento výbor odvolala,
  c) schválila zprávu o činnosti spolku, zprávu o hospodaření za předcházející období,
  d) určila koncepci činnosti spolku na další období,
  e) stanovila výši členských příspěvků,
  h) rozhodla o zániku spolku
 2. Zasedání členské schůze spolku svolává výbor. Usnášeníschopná je pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá výbor spolku náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.
 3. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů.
 4. Činnost spolku mezi členskými schůzemi řídí výbor, který si volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a pokladníka.
 5. Jménem spolku jedná předseda.

Čl. 8 — Předseda

Předseda je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku včetně dispozic s jeho majetkem. Za předsedu může jednat rovněž člen spolku zmocněný předsedou.
Předseda je volen členskou schůzí na dobu tří let. Předseda se ujímá funkce následující den po zvolení.

Čl. 9 — Hospodaření spolku

 1. Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené členskou schůzí a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady.
 2. S výsledky hospodaření seznamuje výbor členy spolku na každé členské schůzi.
 3. V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě s příbuzným předmětem činnosti, tj. péče o rozštěpové pacienty

Čl. 10 — Závěrečná ustanovení

 1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
 2. Stanovy v nové podobě budou projednány na členské schůzi dne 12.7. 2015 Účinnosti nabývají dnem zapsání spolku.

 

Zapsala: Mgr. Hana Broulíková
Ověřila: Ing. Petra Prchalová