Menu Zavřeno

Rodičovský příspěvek po 01.01.2012

Všeobecně

Od letošního roku je nově upraven nárok na rodičovský příspěvek tak, aby rodič, který pečuje o mladší dítě v rodině, se mohl sám rozhodnout, v jaké výši bude rodičovský příspěvek pobírat. Z toho vyplyne doba čerpání rodičovského příspěvku, která je stanovena vyčerpáním celkové částky 220.000,- Kč , maximálně však do 4 let věku dítěte.

Volbu rodičovského příspěvku lze měnit po uplynutí 3 celých kalendářních měsíců po sobě jdoucích, po které byl rodiči příspěvek vyplácen. Volbu nelze provádět zpětně.
Rodičovský příspěvek nenáleží, jestliže nejmladšímu dítěti v rodině náleží příspěvek na péči.

Předškolní zařízení

Nově se podmínka osobní celodenní a řádné péče považuje za splněnou, pokud dítě mladší 2 let navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné předškolní zařízení v rozsahu nejvíce 46 hodin v kalendářním měsíci.
Docházka do všech druhů zařízení se nesleduje u dětí starších 2 let. Takže pokud jste pobírali rodičovský příspěvek v loňském roce a nyní by se vám hodilo nesledování docházky dítěte staršího 2 roky, tak musíte na úřad státní sociální podpory provést změnu rodičovského příspěvku třeba jen o 100,- Kč, aby se docházka posuzovala podle nových pravidel. Jinak hrozí, že by vám ho nakonec sebrali z titulu nedodržení podmínek dle starých pravidel!

Rodičovský příspěvek z důvodů péče o dlouhodobě zdravotně postižené až do 7 let věku dítěte (dle právní úpravy do 31. 12. 2011)

Podle přechodných ustanovení, ten, kdo pobíral rodičovský příspěvek náležející podle právní úpravy do 31.12.2011 z důvodů péče o dlouhodobě zdravotně postižené ( kam převážně patřily rozštěpy) nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě bude bez žádosti náležet i podle nové právní úpravy, nejdéle však do 3 let věku dítěte ve výši 7.600,– a to ještě pouze v případě, že na toto dítě nepobíráte příspěvek na péči. Pokud máte nárok na obojí – musíte provést volbu, ke které budete vyzváni a druhá dávka vám bude odejmuta.

Tady pozor! Pokud jste měli k 31. 12. 2011 dítě starší 1 roku, na které jste pobírali rodičovský příspěvek z důvodu zdravotního postižení a nepobírali příspěvek na péči, musíte do 31.01.2012 zvolit rodičovský příspěvek, jinak je vaše dítě automaticky od 01.01.2012 považováno za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby, kde dochází k předkvalifikaci z dosud II. stupně 7.600,– na I. stupeň 3000,–.

Je-li dítě dlouhodobě zdravotně postižené (dále jen DZP) nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené starší 3 let, náleží mu rodičovský příspěvek naposledy za prosinec 2011. V roce 2012 nemá rodič nárok na rodičovský příspěvek!

Příspěvek na péči

Ten, komu 01.01.2012 zanikl rodičovský příspěvek z důvodu péče o DZP dítě starší 3 let si může kdykoliv zažádat o příspěvek na péči. Rozštěpy, které byly většinou dosud klasifikovány stupněm II. , tak budou dle zákona o sociálních službách překlopeny do stupně I.(lehká závislost) a bude vám prozatím vypláceno za I. stupeň 3.000,- Kč měsíčně. Toto platí pouze pro případy, kdy vám podle starého znění zákona před lednem 2012 měl náležet rodičovský příspěvek ještě v dalších obdobích. O příspěvek na péči zažádejte co nejdříve, nevyplácí se zpětně a nepošlou vám ho automaticky.

V průběhu roku 2012, nejpozději však do prosince 2012 budete vyzváni k novému posouzení zdravotního stavu dítěte, kde s největší pravděpodobností nárok následně zanikne. Zdravotní posouzení bude probíhat formou návštěvy sociální pracovnice u vás doma, kde se bude sledovat především soběstačnost a sebeobsluha dítěte. Následně si pak revizní lékař vyžádá od pediatra zdravotní dokumentaci a rozhodne o přidělení stupně postižení tentokrát dle zákona o sociálních službách. Jakým způsobem bude revizní lékař přihlížet k charakteru postižení se prý zatím neví!

K příspěvku na péči v I.stupni postižení dle nového zákona můžete ještě navíc žádat o další 2000,- Kč, pokud doložíte, že vaše rodina má nižší příjmy než je dvojnásobek životního minima.

Životní minimum

Jednotlivec: 3.410,–
První osoba v domácnosti: 3.140,–
Druhá a další osoba, která není nezaopatřeným dítětem: 2.830,–
Dítě do 6 let věku: 1.740,–
Dítě od 6 do 15 let: 2.140,–
Dítě od 15 do 26 let (nezaopatřené): 2.450,–

Zdravotní pojištění

Pokud pobíráte od roku 2012 příspěvek na péči, jste zdravotně pojištěni za předpokladu, že řádně a celodenně pečujete o jedno dítě do 7 let věku, nebo 2 děti do 15 let věku. Tedy neplatíte si pojištění sami, ale platí ho za vás stát. Není nutné kvůli tomuto „krytí“ být v evidenci úřadu práce.

Milé maminky, snažila jsem se o poskytnutí základních informací. Celá problematika je však dost složitá, takže vaše jednotlivé případy je stejně nutné řešit na místně příslušném úřadu. V případě dotazů mi samozřejmě můžete zavolat nebo napsat, pokud budu vědět, ráda odpovím J.

Alena Kuželová