Menu Zavřeno

Hrazení cestovních výloh

Na podmínky hrazení cestovních výloh jsem se zeptala na webu své zdravotní pojišťovny (ČPZP), vyjádření paní doktorky a přikládám.

“Zák. 48/1997 par. 36 Odst. 1): Zdravotní pojišťovna hradí dopravu pojištěnce:

  • do smluvního ZZ
  • ze smluvního ZZ do místa trvalého nebo přechodného pobytu nebo ÚSP
  • mezi smluvními ZZ a v rámci smluvního ZZ, a to v případě, že zdravotní stav pojištěnce podle vyjádření ošetřujícího lékaře, který tuto dopravu indikuje, neumožňuje dopravu běžným způsobem bez použití dopravní zdravotní služby… atakdále!

Doprava se provádí vozidly smluvní dopravní zdravotní služby. Je-li ošetřujícícím lékařem indikován doprovod pojištěnce, hradí zdravotní pojišťovna, která hradí dopravu pojištěnce, i dopravu doprovázející osoby.

Odst. 2): Dopravu podle odst. 1) hradí pojišťovna ve výši odpovídající vzdálenosti nejbližšího smluvního ZZ, které je schopno požadovanou zdravotní péči poskytnout.

Odst. 3): V mimořádných případech nebo v případech, kdy

  • je to ekonomicky výhodnější, hradí ZP na základě indikace ošetřujícím lékařem a schválení revizního lékaře i nezbytnou leteckou dopravu.
  • hrozí nebezpečí z prodlení, hradí ZP náklady i jinému dopravci, o takové dopravě rozhoduje ošetřující lékař
  • jde o osobu, pohybující se převážně na vozíku pro tělesně postižené a je indikována doprava ze zdravotních důvodů dopravní službou, hradí zdravotní pojišťovna dopravu i jinému dopravci…. atd

Metodika VZP uvádí, že zdravotnický transport vyžádá lékař, pokud je pro pojištěnce ze zdravotních důvodů indikován.
Příkaz na cestu do ZZ, kde má být pojištěnci poskytnuta zdravotní péče, vyplňuje vždy ten odesílající ošetřující lékař, který poskytnutí zdrav. péče požaduje, nikoliv praktický lékař.

Revizní lékař schvaluje pouze použití letecké záchranné služby, event. plánované převozy rychlou záchrannou službou do jiného zdrav. zařízení, nikoliv běžné převozy. .
Za indikaci dopravy plně zodpovídá ošetřující lékař, který dopravu indikoval, proto poukazy pro použití sanity nebo osobního vozidla nemůže potvrzovat revizní lékař, který stav pacienta nezná. RL může zasáhnout až při případné revizi, kdy neindikovanou dopravu následně hradí předepisující lékař.
Z toho samého důvodu RL ani telefonicky neschvaluje dopravu (vyjma výše uvedených výjimek) a sděluje požadujícímu lékaři, že indikace dopravy je plně v jeho kompetenci, ale musí být dodržen požadavek, že pojištěnec není ze zdravotních důvodů schopen cestovat prostředky veřejné hromadné dopravy.
Kojenecký věk sám o sobě není zdravotní indikací k proplacení dopravy, musí být navíc zdravotní důvod (stav po operaci, porucha imunity apod).“

Podle mých zkušeností jsem na hrazení cestovních výloh s Karličkou dosáhla, když byla hodně maličká a měla třeba rýmu nebo jsme jeli na kontrolu před operací. V tom případě paní doktorka cesťák vypsala s tím, že je na místě. Je dobré se na možnost hrazení cestovních výloh svého pediatra zeptat, nepředpokládejte maminky, že Vám tuto možnost nabídne sám.